Over de vereniging Atheïstisch Verbond

Het initiatief tot het oprichten van de vereniging het Atheïstisch Verbond is ontstaan als reactie op de in de maatschappij wel veelvuldig aanwezige ‘religieuze geluiden’ en initiatieven, terwijl daarentegen uit atheïstische hoek veel minder wordt gehoord. Door die ‘geluidstilte’ ontstaat nogal eens de indruk dat ‘de atheïst’ niet zou bestaan. Dat terwijl er meer niet-religieuzen zijn dan religieuzen.

Om het gemis aan een atheïstisch stemgeluid op te heffen wil het Atheïstisch Verbond op praktische wijze invulling geven aan het uitdragen en bewaken van het humanistisch atheïstische gedachtegoed. Het Atheïstisch Verbond stelt zich ten doel ‘de atheïst’ een stem te geven door het atheïstische gedachtegoed een herkenbare positie in de maatschappij in te laten nemen. Het Atheïstisch Verbond wil een ‘adres’ zijn zodat ‘de atheïst’ te benaderen is. Het Atheïstisch Verbond wil haar taak en maatschappelijke betrokkenheid o.a. tonen door gevraagd, maar ook ongevraagd, te reageren op maatschappelijke aandachtspunten en gebeurtenissen. Het Atheïstisch Verbond wil een organisatie zijn om  atheïstische uitgangspunten uit te kunnen dragen, maar tevens rekening houden met de diversiteit en individualiteit onder atheïsten.

Met name onderstaande onderwerpen zullen regelmatig aandacht krijgen:

  • strikte scheiding van staat en kerk (religie is een privé-aangelegenheid),
  • vrijheid in het uiten van mening en expressie,
  • vrijheid in het volgen van de eigen geaardheid,
  • het bestrijden van discriminatie op grond van sekse, ras, huidskleur, geaardheid,
  • vrijheid in keuzes van het inrichten van eigen leven en moment van overlijden,
  • te komen tot uitsluitend openbaar onderwijs,
  • ethiek, geneeskunde, hulpverlening, wetenschap etc. vrijwaren van religieuze argumentatie,
  • kritische benadering van religies en religieuze uitingen,
  • voorrang van artikel 1 uit de [[grondwet]] boven alle volgende artikelen.

De activiteiten van het Atheïstisch Verbond zullen zich in de loop van de tijd ontwikkelen.  Deze zullen mede afhangen van het ledental van de vereniging, maar ook de maatschappelijke omstandigheden zullen een rol kunnen spelen.

Lees verder de doelstellingen van het Atheïstisch Verbond.