Ommelander Courant: Atheïstisch Verbond wil gelijke rechten

Atheïstisch Verbond wil gelijke rechten voor iedereen

WESTEREMDEN Sinds enkele maanden is het Atheïstisch Verbond opgericht met als doel de atheïstische stem in de maatschappij uit te dragen. Het oprichten van het landelijke verbond is een Noord Gronings initiatief. Doel is om de samenleving op een eerlijke manier in te richten, waarin ieder individu de vrijheid heeft om te leven zoals men wil. De Nederlandse en internationale wetgeving omkadert dit vrije bestaan.

Rolf Venema uit Westeremden is één van de initiatiefnemers van het oprichten van het Atheïstisch Verbond. “Er zijn verschillende atheïstische initiatieven zoals websites over dit gedachtegoed. Maar elke groep, elk initiatief heeft zijn eigen stem. Met het oprichten van het verbond willen we alle stemmen bij elkaar brengen en een koor vormen, bij wijze van spreken.” De diversiteit onder de atheïsten is bekend en wordt volkomen geaccepteerd. Immers, ieder mens is een individu, met een eigenwaarde en een zelfdenkend vermogen. Het logo van het Atheïstisch Verbond symboliseert deze verscheidenheid: steentjes van verschillende kleuren liggen in een kring, verbonden door een lijntje. Sommige steentjes liggen dicht bij elkaar, enkelen wat verder van de andere stenen af. Maar er is toch verbondenheid.

Venema: “Wij hebben jarenlang tegen de vooroordelen op moeten boksen. Mensen denken dat atheïsten anti-god zijn. De A zou anti betekenen. Maar dat is pertinent niet waar. De A van Atheïst staat voor niet. Wij atheïsten geloven niet.  Het Atheïstisch Verbond wil strijden voor een andere indeling van de leefruimte die mensen met elkaar in ons land hebben. Nu bepaalt een kleine groepering gelovigen voor het overgrote deel van de bevolking hoe de samenleving ingedeeld dient te zijn. En dat willen we niet meer. We willen een samenleving waar iedereen gelijke rechten heeft en zelf kan kiezen welke overtuiging hij of zij wil aanhangen en daar alle vrijheid voor heeft, en verzet zich tegen het aan iedereen opleggen van religieuze leefregels.”

Het Atheïstisch verbond heeft onderwerpen als strikte scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting en expressie, bestrijding van discriminatie op grond van sekse, ras, huidskleur en geaardheid, enzovoorts op de agenda staan. Daarom streeft het verbond ernaar dat artikel 1 van de Grondwet meer gewicht krijgt dan de overige artikelen. Het verbond wil eerlijk en respectvol in gesprek communiceren met verschillende partijen in de samenleving. Zij verwacht dit van al haar leden en van de gesprekspartners.
Het verbond weerspreekt stellig dat het leiden van een sociaal en maatschappelijk verantwoord leven uitsluitend mogelijk zou zijn vanuit een religieuze basis. Het claimen van dit eigendomsrecht op basis van een religieus gedachtegoed is onterecht. Normen en waarden komen overal op de wereld voor en zijn ouder dan de gevestigde religies.
Venema: “Iedereen is zelf verantwoordelijk voor eigen doen en laten.”