Wat is het Atheïstisch Verbond?

logo slogan atheïstisch verbond

Niet god schiep de mens, maar de mens god.

Bovenstaande slogan is het uitgangspunt van het Atheïstisch Verbond. Het is de essentie van het verschil tussen gelovigen en niet-gelovigen: tussen theïsten en a-theïsten.De website van het Atheïstisch Verbond is sinds medio 2010 operationeel. Dit initiatief loopt parallel aan het oprichten van de ‘vereniging Atheïstisch Verbond’. Het Atheïstisch Verbond wil met deze site en het vereniging-initiatief op praktische wijze invulling geven aan het uitdragen en bewaken van het humanistisch-atheïstisch gedachtegoed.

Het Atheïstisch Verbond stelt zich ten doel een belangenvereniging te zijn.

Het wil een organisatie zijn om de atheïstische stem uit te dragen, maar tevens rekening houden met de diversiteit en individualiteit onder atheïsten. Het Atheïstisch Verbond wil daarnaast op meerdere terreinen maatschappelijk betrokken zijn. Ook zal het Atheïstisch Verbond gevraagd en ongevraagd reageren op maatschappelijke aandachtspunten en gebeurtenissen die indruisen tegen het atheïstisch gedachtegoed. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, zoals o.a. met reacties in media of (publieks)acties, maar ook door het voeren van (zo nodig juridische) procedures.

Met name onderstaande onderwerpen zullen regelmatig aandacht krijgen:

  • strikte scheiding van staat en kerk (religie is een privé-aangelegenheid),
  • vrijheid in het uiten van mening en expressie,
  • vrijheid in het volgen van de eigen geaardheid,
  • het bestrijden van discriminatie op grond van sekse, ras, huidskleur, geaardheid,
  • vrijheid in keuzes van het inrichten van eigen leven en moment van overlijden,
  • te komen tot uitsluitend openbaar onderwijs,
  • ethiek, geneeskunde, hulpverlening, wetenschap etc. vrijwaren van religieuze argumentatie,
  • een kritische benadering van religies en religieuze uitingen,
  • voorrang van artikel 1 uit de grondwet boven alle volgende artikelen.
  • einde maken aan de bijzondere positie van godsdiensten door elke verwijzing ernaar in de grondwet te verwijderen.

Initiatieven en doelstelling.

Het Atheïstisch Verbond stelt zich vooral ten doel ‘de atheïst’ een stem te geven. Dit wil het onder andere bereiken door het uitgangspunt niet god schiep de mens, maar de mens een god’ duidelijk in zicht te brengen. Daarmee hoopt het Atheïstisch Verbond tevens de religieuze individu aan het denken te zetten over de juistheid van de religie die zij/hij aanhangt. Die initiatieven kunnen echter enkel succes opleveren als de communicatie respectvol plaats vindt. Het Atheïstisch Verbond zal daarom op weloverwogen wijze naar buiten treden om haar zienswijze uit te dragen. Deze houding wordt ook verwacht van haar leden.

Toegevoegde waarde

Atheïsten laten de laatste tijd veel van zich horen. Ze vertonen zich via de media, publiceren bestsellers, schrijven columns. Op het internet verschijnen populaire atheïstische websites en weblogs. Het organiseren van ongelovigen is een volgende stap om deze geluiden meer gewicht te geven en druk uit te oefenen.

Verdraagzaamheid

Ook al staat het atheïstisch gedachtegoed haaks op dat van religie, het Atheïstisch Verbond heeft niet de bedoeling religies te bestrijden. Het Atheïstisch Verbond gaat er van uit dat ieder individu vrij is te kiezen voor de overtuiging die zij/hij wenst. Het Atheïstisch Verbond spreekt zich uit tegen het opleggen van religieuze beperkingen aan hen die het atheïstisch gedachtegoed aanhangen.

Normen en waarden

Het Atheïstisch Verbond weerspreekt stellig dat het leiden van een sociaal en maatschappelijk verantwoord leven uitsluitend mogelijk zou zijn vanuit een religieuze basis. Het eigendomsrecht over normen en waarden ligt niet bij de godsdiensten. Het claimen van dit eigendomsrecht op basis van een religieus gedachtegoed is, mede gezien menige tekst in religieuze boeken, zeker onterecht te noemen. Ieder is persoonlijk verantwoordelijk voor het eigen doen en laten. Deze verantwoordelijkheid wordt geacht te vallen binnen de grenzen van de wet.

Het Atheïstisch Verbond zet zich in om de regels van religieuze instituten in te perken die indruisen tegen de Nederlandse grondwet, in het bijzonder wanneer zij in strijd zijn met de rechten van de mens. Daartoe is voorrang van artikel 1 in de grondwet boven de andere artikelen noodzakelijk.

Zichtbaarheid

De atheïstische stem zal beter gehoord kunnen worden als het ledental van het Atheïstisch Verbond groot is. Om dat te bereiken zal aan de weg getimmerd moeten worden en moeten initiatieven worden opgestart. Om de drempel om lid te worden laag te houden is het contributiebedrag laag. Wel zal er een speciaal AV-actiefonds worden opgericht voor extra donaties.